Genel İtibariyle Ceza Hukuku

Genel itibariyle incelendiğinde Ceza Hukuku, en az İnsanlık Tarihi kadar eskidir. İnsanın Cezalandırma davranışının olgusal bir gerçeklikte olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Modern Ceza Hukuku, kabaca geçmiş cezalandırma uygulamalarından elde edilen “tecrübe” ve “Temel İnsan Hakları” kıstaslarını nazara alarak gelişimini sürdürmektedir. Günümüz Ceza Hukuku sisteminde olmazsa olmaz birtakım kural ve prensipler mevcuttur. Bunlar;

  • Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi (Nulla Poena Sine Lege)
  • Suçta ve Cezada Kusur İlkesi 
  • Suç ve Ceza Tanımının Belirliliği İlkesi
  • Kıyas Yasağı
  • Suç ve Cezaların Şahsiliği İlkesi
  • Geriye Yürüme Yasağı
  • Adil Yargılanma Hakkı İlkesi vs… 
Antalya Ceza Avukatı Temsili

ANTALYA CEZA AVUKATI

Antalya ilinde Ağır Ceza Avukatına ulaşmak için ayrıntılı bilgi alın

Ceza Hukuku Evreleri

Ceza Hukukundaki süreçler üçe ayrılabilir. Bunlar;

  • Soruşturma Evresi
  • Kovuşturma Evresi
  • İnfaz Evresi

Soruşturma aşamasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 160. maddesinde öngörüldüğü şekilde başladığı veya başlaması gerektiği rahatlıkla söylenebilir.

CMK Md. 160 (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.

Kovuşturma Evresi, iddianamenin kabulüyle başlar.

Cmk Md. 175 (1) İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar.

(2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır.

İnfaz Aşamasına ise ancak hükmün kesinleşmesiyle geçilir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Md. 4 Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz.