Antalya TÜRKİYE
+90 541 549 2323
 •  AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİREN DAVALAR
 •  ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİREN DAVALAR
 •  YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA, EL KOYMA VS. GİBİ TEDBİRLERE İTİRAZ
 •  TUTUKLULUĞA VE SAİR ADLİ KONTROL KARARLARINA İTİRAZ
 •  SORUŞTURMA  AŞAMASINDA ŞÜPHELİ MÜDAFİİLİĞİ
 •  KOVUŞTURMA AŞAMASINDA  SANIK MÜDAFİİLİĞİ
 •  MAĞDUR, MÜŞTEKİ, KATILAN VEKİLLİĞİ
 •  İSTİNAF VEYA TEMYİZ BAŞVURUSU
 •  KANUN YARARINA BOZMA, YARGILAMANIN YENİLENMESİ BAŞVURUSU
 •  YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İTİRAZ BAŞVURUSU
 •  İNFAZ (YATAR) HESAPLAMA-  MÜDDETNAMEYE İTİRAZ
 •  İŞ KAZASI KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASI
 •  İŞ HUKUKU İLE ALAKALI TESPİT DAVASI
 •  İŞVEREN TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLERLE FESİH İHTARI
 •  İŞÇİ TARAFINDAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLERLE FESİH İHTARI
 •  ZORUNLU VEYA İHTİYARİ ARABULUCULUK BAŞVURUSU
 •  İŞÇİ ALACAĞI DAVASI (KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI, FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAĞI)
 •  OTURUM İZNİ BAŞVURUSU
 •  ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU
 •  ÇALIŞMA İZNİ UZATIM BAŞVURUSU
 •  VATANDAŞLIK BAŞVURUSU
 •  AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURUSU
 •  TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI
 •  SÖZLEŞMEDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI
 •  HAKSIZ FİİL KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASI
 •  İDARİ İŞLEMİN İPTALİ KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASI
 •  MALPRAKTİS (DOKTORUN HATALI UYGULAMASI) KAYNAKLI TAZMİNAT DAVASI
 •  BOŞANMA DAVASIYLA BERABER AÇILAN TAZMİNAT DAVASI
 •  MARKA, PATENT, FAYDALI MODEL GİBİ FIKRI VE SINAİ HAKLARA TECAVÜZDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI

   KİŞİLER HUKUKU

 •  Ad veya Soyadın Değiştirilmesi (Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası)
 •  Vesayet Davası (Kişiye vasi atanması)
 •  Yaş Düzeltme Davası (Yaşın küçültülmesi veya büyütülmesi)
 •  Gaiplik Davası
 •  Cinsiyet Değiştirme Davası
 •  Dernek, vakıf, sendika, kooperatifler gibi tüzel kişiliklerin kurulması hususunda hukuki destek ve hukuki danışmanlık

 AİLE HUKUKU 

 •  Anlaşmalı Boşanma Davası
 •  Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Düzenlenmesi
 •  Çekişmeli Boşanma Davası (Nafaka, Mal Rejiminin Tasfiyesi, Ziynet Eşyalarının İadesi, Maddi ve Manevi Tazminat, Velayet)
 •  Nafakanın Arttırılması Başvurusu
 •  Velayetin Kaldırılması Davası
 •  Velayetin Değiştirilmesi Davası
 •  Eşe karşı Uzaklaştırma kararı alınması
 •  Soybağının Kurulması ile alakalı davalar (Babalık, Tanıma veya Nesebin Reddi)

    MİRAS HUKUKU 

 •  Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası
 •  Vasiyetname ve Atanmış Mirasçı Düzenlenmesi
 •  Tenkis Davası
 •  Miras Hukuku kaynaklı Tapu İptal ve Tescil Davası
 •  Mirasın Reddi Davası (Reddi Miras)
 •  Vasiyetnamenin Açılması Başvurusu
 •  Miras Hukuku Kaynaklı Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzaleyi Şuyu)
 •  Terekenin Tespiti, Tanzimi ve Paylaştırılması Davaları

   EŞYA HUKUKU

 •  Taşınmazlarla ilgili her türlü Tapu İptal ve Tescil Davaları
 •  Müdahalenin Önlenmesi (Meni) Ecrimisil Davaları
 •  Geçit Hakkı davaları
 •  Önalım Hakkının Kullandırılması Prosedürü ve Davası
 •  Kira tespiti ve kiracı tahliye davaları,
 •  Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davaları
 •  İpotek Tesisi
 •  Rehin Hakkı davaları,
 •  Kat Mülkiyeti kaynaklı uyuşmazlıklar,
 •  Zarar tespit davaları başta olmak üzere eşya ile ilgili her türlü tespit davaları,
 •  Kamulaştırma davaları
 • Tam Yargı (Tazminat) Davaları
 • İptal Davaları (İdari İşlemin İptali)

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 

 • Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Zayii Davaları
 • Emre Yazılı Kıymetli Evrakın Zayii Davaları
 • Hamiline Yazılı Kıymetli Evrakın Zayii Davaları
 • Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Davası

  ŞİRKETLER HUKUKU

 • Üçüncü kişinin Şirket Ortağına ait olan Tasfiye Payı veya Kar Payı alacağı Davası
 • Devrolunan Şirketlerde Ortaklık Payından Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Akçesinin Ödenmemesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Şirket Birleşmelerinde Alacaklılara Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Şirket Bölünmeleri Nedeniyle Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan doğan Alacak ve Tazminat Davaları
 • Hakimiyetin Hukuk aykırı kullanılması nedeniyle Hakim Şirkete Karşı Açılacak Tazminat ve Alacak Davaları
 • Hakim Şirkete ve Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Tazminat Davası
 • Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirketi, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketlerinden doğan tüm tazminat ve davalar
 • KONKORDATO İLANI

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

 • Tüm ticari işlerden doğan alacakların tahsili ve takibi davaları
 • Ticari işletmelere yönelik her türlü hukuki danışmanlık hizmeti

TAŞIMACILIK HUKUKU

    SİGORTA HUKUKU

 •  GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
 •  Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimi
 •  Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Dair İlamların İcrası
 •  İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 •  Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip
 •  Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi
 •  ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN takip
 •  KONKORDATO İLANI
 •  Her türlü kıymetli evrak (çek, bono, poliçe) takibi