MEDENİ HUKUK

Medeni Hukuk Nedir ? Kişinin doğumundan ölümünden sonrasına kadarki(Bkz. Miras Hukuku)  süreçte; Yakın çevresi (eş, çocuk, anne, baba, kayın hısımları vs.), 3. Kişiler (Alacaklı, Borçlu vs.) ile olan ilişkilerini, hak ve borçlarını derinlemesine ve detaylı olarak öngören hukuk dalıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 08/12/2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1030 maddeden oluşan ve Özel Hukukun en temel kanunu olan Türk Medeni Kanunu, 4 ayrı kitaptan oluşmaktadır. Kantarci Hukuk Bürosu olarak özel hukukun bütünlüğü ilkesinden hareketle tüm özel hukuk kitaplarına aynı hassasiyet ve önemle yaklaşmakta çalışmalarımızı bu prensip ışığında sürdürmekteyiz. Aşağıdaki bağlantılardan ilgili konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kişiler Hukuku Nedir ? 

Kişi, hukuk terminolojisinde bir kavrama işaret etmekte olup Medeni Hukukun temelini “kişi” oluşturmaktadır.

  • Kişiliğin şartları, ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği, kişiliğin korunması yolları, kişinin yakınları ile arasındaki ilişkileri, kişilerin yerleşim yerleri ve hukuki niteliği gibi kişilik ile alakalı durumları düzenleyen kurallardan oluşan Medeni Hukukun bir dalıdır.

Aile Hukuku Nedir ? 

Gerçek kişilerin genel itibariyle aile olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Başka bir deyişle Nişanlanma, Evlenme, Evlenmenin şartları ve şekli, Evlenmenin geçersizlik şekilleri, Boşanma, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası, Eşler arasındaki mal rejimi gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras Hukuku Nedir ? 

Ölen kişinin mirasının nasıl paylaşılacağı, mirasın reddi, mirasçıların birbiriyle olan hak ve alacaklarının nasıl olacağı, vasiyetnamenin düzenlenmesi, açılması, tenkis gibi konuları düzenleyen ve gerçek kişilerin ölümüyle beraber gündeme gelen hukuk dalıdır.

Eşya Hukuku Nedir ? 

Hukuki anlamda eşyanın tanımı oldukça geniştir. Eşya; Kişilerin üzerinde hakimiyet kurabildiği ekonomik değeri ve maddi varlığı olabilen maddeler anlamına gelmektedir.

Dolayısıyla gayrimenkul (tarla, arsa, konut), menkul (altın, gümüş, bisiklet) ve kısacası üzerinde hakimiyet kurulabilen ekonomik değeri ve maddi varlığı bulunan şeyler üzerinde tesis edilen hak ve alacakları (ipotek, rehin, mülkiyet vs) düzenleyen hukuk dalıdır.